top of page

WORK WITH US

Operations HR Manager 

Operations HR Manager 
รายละเอียด :

ดิโอโร่ กำลังตามหา Operations HR Manager มาร่วมทีม เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรฝ่ายปฏิบัติงานหน้าร้าน สรรหาและควบคุมการสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายปฏิบัติการหน้าร้านเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับที่บริษัทต้องการ นอกจากนี้ HR operations ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบ สวัสดิการ และกฎหมายแรงงาน, ประสานงานและร่วมมือกับฝ่ายฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารระดับต้น และที่สำคัญที่สุด HR operation จะต้องช่วยสรรสร้างบรรยากาศที่มีความสุขในการทำงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมที่ดีต่อองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. ควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้

2. เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฎหมายแรงงาน
3. ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อวางแผนด้านกำลังคน และกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน

4. บริหารข้อมูลระบบสารสนเทศน์ของระบบ HR

5. สรรหา และควบคุมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

6. ประสานงาน จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน

7. ประสานงาน จัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับต้น

8. สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลดอัตราการลาออกของพนักงานฝ่านปฏิบัติการหน้าร้าน

9. บริหารจัดการ talent management เพื่อให้เกิดพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น และวางแผนสืบทอดทายาทผู้บริหารรุ่นใหม่ succession planning

10. บริหารจัดการงานด้านบุคคลฝ่ายปฏิบัติการให้บรรลุตัวชี้วัดด้านบุคคลากร

สมัครได้ที่

1. อายุ 30 – 35 ปี

2. ปริญญาตรี ทางด้าน Human resource management
3. ประสบการณ์ตรงในการทำงานด้าน HR operations จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือทำงานนอกสถานที่ได้

5. มีความเป็นผู้นำ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

1.สวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.โบนัส ประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
4.โบนัส พิเศษ ตามอายุงาน
5.ประกันสุขภาพ
6.ค่ารักษาพยาบาล
7.เครื่องแบบพนักงาน
8.เงินช่วยเหลืองานศพ
9.เงินกองทุนเพื่อให้พนักงานกู้ยืม
10.การฝึกอบรมพนักงาน
11.กิจกรรมสังสรรค์ และ ท่องเที่ยว

12.ดื่มกาแฟสดฟรี
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
14.ค่าน้ำมัน
15.ค่าโทรศัพท์

คุณสมบัติ :

สวัสดิการ :

สมัครที่: บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด 726-728 ซอยรัชดาภิเษก 7 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. (02) 876-0291- 5
E-mail : hrrecruit@vppcoffee.com

bottom of page